Ośrodek szkolenia kierowców Jurkiewicz: 81-198 KOSAKOWO, UL.ŻEROMSKIEGO 28/6, 510-099-125   Regulamin szkolenia Ośrodka Szkolenia Kierowców NAUKA JAZDY JURKIEWICZ

§1
Postanowienia ogólne


1. Regulamin określa zasady szkolenia obowiązujące w Ośrodku Szkolenia Kierowców NAUKA JAZDY JURKIEWICZ.
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
a) osobie szkolonej – oznacza to osobę, która podjęła szkolenie w Ośrodku Szkolenia Kierowców NAUKA JAZDY JURKIEWICZ i wyraziła akceptację na obowiązujące zasady opisane w niniejszym regulaminie.
b) ośrodku – oznacza to Ośrodek Szkolenia Kierowców NAUKA JAZDY JURKIEWICZ.
c) szkoleniu – oznacza szkolenie podstawowe, dodatkowe lub uzupełniające kandydatów na kierowców, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. (Dz. U. Nr 217 z dnia 31 października 2005 r.)

§2
Obowiązki ośrodka


1. Ośrodek zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. (Dz. U. Nr 217 z dnia 31 października 2005 r.) w jak najkrótszym czasie.
2. W ramach szkolenia podstawowego ośrodek zapewni osobie szkolonej wymaganą rozporządzeniem, o którym mowa w ust. 1 ilość godzin lekcyjnych (1 godzina = 45 minut) szkolenia teoretycznego i godzin zegarowych (1 godzina = 60 minut) szkolenia praktycznego oraz materiały szkoleniowe niezbędne do szkolenia.

§3
Obowiązki osoby szkolonej


1. Osoba szkolona zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby ukończyć szkolenie, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt. c niniejszej umowy, w jak najkrótszym czasie.
2. Osoba szkolona zobowiązuje się do poinformowania o swojej nieobecności na umówionym wcześniej szkoleniu praktycznym, nie później niż 24 godziny przed terminem tego szkolenia.
3. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku, o którym mowa w ust. 2, osoba szkolona zobowiązuje się dokonać opłaty za nie odbyte szkolenie w wysokości określonej w §5 ust. 4.
4. Nie pobiera się opłaty, o której mowa w §5 ust. 4 jeżeli nieobecność, o której mowa w ust. 2 wynika z przyczyn losowych.
5. W przypadku przystąpienia osoby szkolonej do szkolenia praktycznego w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, osoba szkolona automatycznie zostaje skreślona z listy osób szkolonych bez prawa do zwrotu opłaty za szkolenie, dodatkowo ośrodek ma prawo poinformować o zdarzeniu policję.
6. W przypadku umyślnego stworzenia, przez osobę szkoloną, zagrożenia zdrowia lub życia innych uczestników ruchu drogowego bądź mienia ośrodka, osoba szkolona automatycznie zostaje skreślona z listy osób szkolonych bez prawa do zwrotu opłaty za szkolenie.
7. Osoba szkolona zobowiązana jest stawiać się punktualnie na wszystkie zajęcia z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości.

§4
Przerwanie szkolenie


1. Każdej ze stron przysługuje prawo do przerwania szkolenia.
2. Jeżeli osoba szkolona przerwie szkolenie bez winy ośrodka, ponosi w związku z tym opłaty, o których mowa w §5.
3. Jeżeli szkolenie zostanie przerwane z winy ośrodka to osoba nie ponosi opłat za część teoretyczną szkolenia.

W stosunku do części praktycznej osoba szkolona ponosi opłaty tylko za odbyte szkolenie w wysokości 1/30 całej opłaty za każdą odbytą godzinę tego szkolenia.

§5
Opłaty


1. Opłata za kurs prawa jazdy jest umową pomiędzy ośrodkiem a osobą szkoloną.
2. Uczestnik kursu ma zagwarantowane ceny kursu prawa jazdy przez 6 miesięcy od daty zapisu na kurs.
Po tym okresie, jeżeli nie ukończy szkolenia, a cena kursu wzrośnie, jest on zobowiązany do dokonania dopłaty (różnica w cenie kursu) wynikającej z nowego cennika kursu.
Obejmuje to wszelkie przypadki związane z przerwaniem i ponownym wznowieniem szkolenia z przyczyn niezależnych od szkoły.
3. Osoba szkolona może płatność za szkolenie podstawowe rozłożyć na nie oprocentowane raty, z tym, że przed przystąpieniem do szkolenia osoba szkolona musi wpłacić nie mniej niż 450zł,
a całość opłaty za kurs osoba szkolona musi dokonać najpóźniej do 20 godziny szkolenia praktycznego.
4. W przypadku nieopłacenia którejkolwiek raty, o których mowa w ust. 2 szkolenie zostaje wstrzymane do momentu zapłaty zaległości.
5. Opłata za nie odbyte z winy osoby szkolonej szkolenie praktyczne /nie przybycie na szkolenie praktyczne bez uprzedzenia/ wynosi 30,00 zł, za każdą planowaną godzinę tego szkolenia.
6. W przypadku rezygnacji z kursu podczas szkolenia teoretycznego kwota zwracana za niewykorzystaną część szkolenia będzie pomniejszona o 500 zł, które stanowią zwrot kosztów przygotowawczych.
W przypadku przerwania szkolenia praktycznego z przyczyn niezależnych od szkoły następuje zwrot opłaty za niezrealizowaną część szkolenia praktycznego pomniejszoną o 500zł kosztów szkolenia teoretycznego oraz pomniejszoną o wykorzystane godziny zajęć praktycznych.
Zwrot opłaty za kurs następuje w okresie do 60 dni od daty rozpoczęcia kursu lub daty wpłaty/przelewu za kurs.
Po okresie 60 dni od daty wpłaty/przelewu za kurs nie przysługuje zwrot opłaty za kurs.
7. W przypadku nieuregulowania płatności za szkolenie należność zostanie przekazana firmie windykacyjnej.

§6
Postanowienia końcowe


1. Osobie szkolonej przysługuje prawo do zmiany instruktora w trakcie trwania szkolenia.
2. Osoba szkolona potwierdza, że zapoznała się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
3. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W zakresie nieregulowanym przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.     OSK-Jurkiewicz | O nas | Oferta | Plan wykładów | Galeria | Regulamin | Informacje | Kontakt | Polityka prywat.

OSK-JURKIEWICZ@2010. Projekt i wykonanie Dario design.